Płatności i dostawa

§ 1

Oświadczenia Sprzedawcy

 1. Sprzedawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem polskim zarejestrowaną pod nazwą soundstage.pl - Barbara Drejewicz, NIP: 5651039313, ul. 11 Listopada 6, 22-200 Włodawa .

§ 2

Składanie zamówień

 1. Informacja o towarze zamieszczona w Serwisie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, a tym samym nie stanowi oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego.
 2. W Serwisie znajdują się towary wraz z opisami oraz cenami. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie oferowanego towaru, może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą właściwego formularza kontaktowego, telefonicznie lub elektronicznie. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby udzielić Kupującemu wszelkich potrzebnych informacji.
 3. W celu złożenia oferty zakupu danego towaru, Kupujący dodaje towar do koszyka.
 4. Po sprawdzeniu zawartości koszyka Kupujący powinien podać swoje dane, umożliwiające realizację umowy sprzedaży po jej zawarciu, w szczególności: imię, nazwisko, adres, pod który towar ma zostać dostarczony, oraz adres e-mail w celu wysłania potwierdzenia i ewentualnego kontaktu.
 5. Jeżeli w koszyku znajdują się wszystkie towary, które Kupujący zamierza nabyć, i zostały podane wszystkie informacje, o których mowa w § 2 ust. 4, Kupujący potwierdza złożenie oferty, klikając przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Po złożeniu oferty przez Kupującego, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca prześle na adres elektroniczny Kupującego informację, że oferta została przyjęta, a zamówienie przyjęte do realizacji.
 7. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcy jest moment przesłania informacji, o której mowa w § 2 ust. 6.
 8. W przypadku nieprzyjęcia przez Sprzedawcę oferty Umowa nie zostaje zawarta.

§ 3

Cena i inne należności

 1. Cena podana w Serwisie w odniesieniu do towaru jest ceną obejmującą zarówno cenę należną Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży.
 2. Koszty przesyłki do miejsca wskazanego przez Kupującego ponosi Kupujący — chyba, że Sprzedawca zgodzi się ponieść te koszty, o czym wyraźnie poinformuje Kupującego.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i obejmują wszystkie należności publicznoprawne, w tym podatek VAT.

§ 4

Sposób płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny za zamówione towary najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Kupującego, zgodnie z § 4 ust. 6.
 2. Zapłata ceny następuje, według wyboru Kupującego:
  1. w ramach przedpłaty — drogą elektroniczną;
  2. za pobraniem — w chwili wydania towaru Kupującemu.
 3. Kupujący w celu dokonania zapłaty może, według własnego uznania, skorzystać z oferowanych przez Sprzedawcę metod „szybkich płatności”, świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, lub dokonać przelewu na podany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego, np. przy użyciu swojej bankowości elektronicznej.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informacje na temat zewnętrznych usługodawców, obsługujących płatności.

§ 5

Realizacja zamówień

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży oraz dokonaniu płatności przez Kupującego Sprzedawca kieruje zamówienie do realizacji najpóźniej w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od dnia zaksięgowania należności.
 2. Sprzedawca w terminie od 1 (słownie: jednego) do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych przygotowuje zamówione towary do wysyłki i przekazuje przesyłkę przewoźnikowi.
 3. Jeżeli Kupujący zamówił kilka towarów, dla których czas realizacji zamówienia może być różny, Sprzedawca — po uzgodnieniu z Kupującym — może nadać przesyłki odrębnie, tj. towary zostaną wysłane w różnych paczkach (z tego powodu termin doręczenia poszczególnych paczek może być różny).
 4. Wedle najlepszej wiedzy Sprzedawcy, przesyłki są dostarczane najczęściej w terminie od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych. Na termin doręczenia przesyłki mogą wpływać dni wolne od pracy, w tym święta.
 5. Przekazanie zamówionych towarów Kupującemu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 37 (słownie: trzydziestu siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. Jeżeli Kupujący nie otrzyma zamówionych towarów w tym terminie, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę, aby Sprzedawca miał możliwość wyjaśnienia tej sprawy z Przewoźnikiem.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5, po upływie wskazanego terminu, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży oraz domagać się zwrotu uiszczonej ceny. Sprzedawca zwróci Kupującemu całą zapłaconą cenę najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia żądania — w sposób wybrany przez Kupującego, np. przelewem na rachunek bankowy Kupującego.
 7. Kupujący jest zobowiązany, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z umowy sprzedaży, odebrać towar przesłany przez Sprzedawcę.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący będący konsumentem przez okres 24 (słownie: dwudziestu) czterech miesięcy od dnia wydania mu towaru posiada uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 2. Rękojmia z tytułu wad fizycznych i wad prawnych rzeczy zostaje wyłączona w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami.
 3. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć niezgodność rzeczy dostarczonej przez Sprzedawcę z umową sprzedaży, a w szczególności:
  1. brak właściwości, które powinien mieć towar ze względu na jego przeznaczenie;
  2. brak właściwości, o której Sprzedawca wyraźnie zapewniał Kupującego;
  3. brak przydatności towaru do celu, w jakim Kupujący zakupił towar;
  4. brak lub niekompletność dokumentów, instrukcji i informacji potrzebnych do korzystania z lub rozporządzania towarem;
  5. niezgodność ilości towaru z treścią złożonego zamówienia;
  6. niezgodność rodzajów towarów z treścią złożonego zamówienia
 4. Przez „wadę prawną” należy rozumieć sytuację, gdy towar jest własnością osoby trzeciej albo gdy jest obciążony prawem osoby trzeciej, albo gdy nie można z niego korzystać lub nim rozporządzać swobodnie ze względu na decyzję lub orzeczenia dowolnego organu państwowego (polskiego, europejskiego lub z kraju trzeciego).
 5. Podstawą rozpoczęcia trybu reklamacyjnego jest zgłoszenie reklamacji Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, w miarę możliwości, zawierać w szczególności opis stwierdzonej wady oraz żądanie, z którego chce skorzystać Kupujący. Aby móc rozpatrzeć reklamację, Kupujący powinien w miarę możliwości dostarczyć Sprzedawcy jakikolwiek dowód potwierdzający wadę, np. w postaci zdjęć, nagrania etc. — dzięki temu Sprzedawca będzie miał możliwość zweryfikowania stwierdzonej wady.
 6. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie reklamacji. Następnie rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki i przekaże Kupującemu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przekazując Kupującemu dokumentowe uznanie reklamacji lub odmowę uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem. Od uzasadnienia można odstąpić w razie uznania reklamacji za w pełni zasadną.
 7. W przypadku uznania reklamacji jakościowej w stosunku do reklamowanych towarów Sprzedawca, według wyboru Kupującego, może w szczególności:
  1. zwrócić Kupującemu cenę wadliwego Towaru albo
  2. dokonać na własny koszt i ryzyko wymiany reklamowanego towaru w terminie ustalonym przez Strony.
 8. W przypadku uznania reklamacji ilościowej w stosunku do reklamowanych towarów Sprzedawca, według wyboru Kupującego, może w szczególności:
  1. zwrócić Kupującemu cenę za nieotrzymane towary albo
  2. dostarczyć Kupującemu brakującą część towarów na swój koszt i ryzyko, własnymi środkami transportu.
 9. Szczegółowe uprawnienia Kupującego i Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy są opisane w przepisach Kodeksu cywilnego.
 10. W przypadku, gdy w ramach postępowania reklamacyjnego konieczne będzie zwrócenie towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca ustali z Kupującym sposób i termin dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

§ 7

Warunki techniczne

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe dla użytkownika, o ile użytkownik posiada:
  1. dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową akceptującą pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  3. włączoną obsługę cookies;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga włączenia krótkich informacji tekstowych typu cookies. Wyłączenie obsługi cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Zagadnienia związane z plikami cookies zostały szerzej opisanej w Polityce prywatności.

§ 8

Odstąpienie konsumenta od umowy

 1. Dla umów zawieranych na odległość, Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od każdej zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania towarów.
 2. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie (papierowej, dokumentowej lub elektronicznej) oświadczenia, które wyraża wolę odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w § 8 punkcie 1 wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.
 4. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca prześle informację o przyjęciu jego oferty, oferta przestaje wiązać.
 5. Z zastrzeżeniem § 8 punktu 6, Sprzedawca ma obowiązek ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni (słownie: czternastu) od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Kupującego, który nie jest konsumentem.

§ 9

Gwarancja, serwis towarów, rękojmia i reklamacja

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Przed odesłaniem produktu do reklamacji, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia realizacji gwarancji.

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie przedmioty własności intelektualnej wykorzystywane w Serwisie należą do podmiotów uprawnionych, tj. Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw własności intelektualnej do przedmiotów chronionych, którymi posługuje się Sprzedawca.
 3. Sprzedawca nie przenosi na użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do przedmiotów chronionych, jak również nie udziela licencji na korzystanie z nich w zakresie szerszym niż jest to konieczne do korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik może korzystać z przedmiotów własności intelektualnej bez odrębnej zgody na korzystanie tylko w przypadkach przewidzianych w regulacjach o dozwolonym użytku prywatnym lub publicznym.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 2. Postanowienia Regulaminu, które są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa albo które zostały wpisane uznane za klauzule niedozwolone, nie wiążą Kupującego będącego konsumentem.
 3. Z uwzględnieniem ust. 2, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w stosunku do już zawartych umów po powiadomieniu drogą elektroniczną o zmianach i wyrażeniu zgody na zmianę.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z tytułu zawartych umów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Kupujących będących konsumentami, w przypadku których właściwość sądu ustala się według zasad ogólnych.